آرشیو روزانه: نوامبر 17, 2018

اندومتریوز و ادنومیوزیس

اندومتریوز و ادنومیوزیس

اندومتریوز به معنای وجود بافت اندومتر بیرون حفره اندومتر می باشد . ( اکثرا در روی تخمدان یا صفاق لگنی واقع است ) علت شناخته نشده است . تئوری ها شامل قاعدگی رو به عقب متاپلازی سلومیک و گسترش از طریق خون و لنفاوی است .
میزان وقوع 10 تا 15 درصد است در زنان سیاه پوست کمتر واقع می شود .
استعداد ژنتیکی تقریبا 10 درصد است .
در زنان سنین باروری رخ می دهد . 20 درصد درد لگنی مزمن دارند . 30 تا 40 درصد نازایی دارند .
مسوول 50 درصد موارد درد لگنی مزمن یا دیسمنوره در سنین بلوغ است .
آدنومیوز نوعی از اندومتریوزیس است که موجب هیپرپلازی و هیپرتروفی می شود .
میزان وقوع 15 درصد است . اغلب در زنان با سابقه بارداری در  اواخر دهه 30 تا 40 رخ می دهد .
15 درصد آن ها اندومتریوزیس همراه دارند . 50 تا 60 درصد فیبروم همراه دارند .

تشخیص های افتراقی

 •  دیسمنوره
 • بیماری التهاب لگنی
 • سیستیت بینابینی
 • سالپنیژیت حاد
 • فیبروم
 • چسبندگی ها
 • جسم زردهموراژیک
 • بدخیمی های تخمدانی

تظاهرات بالینی

نشانه های اندومتریوزیس به وسعت بیماری ارتباطی ندارد .

 • دیسمنوره
 • نزدیکی دردناک
 • نازایی
 • خونریزی طبیعی
 • درد لگنی دوره ای
 • لکه بینی قبل و بعد از قاعدگی
 • درد تخمک گذاری
 • خونریزی وسط چرخه

  آدنومیوزیس

در 20 درصد بدون علامت است .
در 30 درصد قاعدگی درناک دارد .
در 50 درصد موارد همراه منوراژی است .
رحم به طور عموم بزرگ می شود .

تشخیص

یافته ها طی معاینه می تواند شامل حساسیت هنگام لمس فورنیکس خلفی ،  ندوله بودن اوتروساکرال رحم چسبیده یا چرخیده به عقب یا توده ادنکس بزرگ یا حساس باشد .
مشاهده مستقیم توسط لاپاروسکوپی یا لاپاراتومی و نمونه برداری
معاینه دو دستی نشان دهنده ی رحم قرینه بزرگ و نرم است .
نمونه برداری از عضله رحم به وسیله هیستروسکوپی جراحی یا لاپاروسکوپی  انجام می شود .
MRI
اغلب به طور تصادفی طی بررسی پاتولوژیک نمونه های هیسترکتومی یافت می شود .

درمان

درمان دارویی اغلب فقط باعث رفع موقتی علائم می شود . میزان موفقیت درمان جراحی بسته به وسعت بیماری دارد .

در موارد خفیف میزان حاملگی پس از جراحی 75 درصد است .
در موارد بیماری متوسط میزان حاملگی پس از جراحی 50 تا 60 درصد است .
حاملگی پس از جراحی در بیماری 30 تا 40 درصد است .